Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх. N 94-00-7162/23.11.2009г.
На основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план- на обект „ Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 11538.2.131, м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас, община Несебър” за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места. Трасето на съоръжението се прокарва през общински имоти с идентификатори 11538.1.94, 11538.2.128- полски пътища.

Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 35, ет.3, тел 0554/2-93-35
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано на 27 Nov 2009 от dimitar_kw
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх. N 94-00-7161/23.11.2009г.

На основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план- на обект „ Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно ползване в ПИ 11538.1.20, м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас, община Несебър”, подобект „ Кабели 20 кV „ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места. Трасето на съоръжението се прокарва през общински имоти с идентификатори 11538.1.99, 11538.1.98- полски пътища и 11538.504.590- второстепенна улица.

Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 35, ет.3, тел 0554/23.11.2009г.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано на 27 Nov 2009 от dimitar_kw
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.N 92-00-7239/26.11.2009г.
На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места “Външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в имот с идентификатор 39164.12.405 на месност “Гюргенлика”,землище с.Кошарица, община Несебър”
Трасето на кабела е с дължина 194 м.л., с определен сервитут по 1 м. от двете страни, започва от подробна точка ¹1-изход от ТП “Тера 2” в имот с идентификатор 39164.12.388, продължава през имоти 39164.12.393, 39164.12.33, 39164.12.28 и достига до ПИ 39164.12.405.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37 /тел.0554/293-42/.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано на 26 Nov 2009 от dimitar_kw
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Местната комисия при Община Несебър, действаща по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ УВЕДОМЯВА гражданите,
които са титуляри на жилищно-спестовни влогове с времепрестояване над пет години към 31.12.1990г. и на приемателите на права по влогове прехвърлени по реда на чл.4а от Закона, и които не са включени в окончателните списъци, че ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ.2, АЛ.2 ОТ ЗУПГМЖСВ ДО 31.12.2009Г. на гише N1 в Офис N2 на Центъра за информационно обслужване на граждани в Община Несебър.
Титулярите на влоговете и приемателите на права по тях, които не подадат документи за включване в окончателния списък до 31.12.2009г. няма да могат да се ползват от правата си !!!
Справки, консултации и формуляри на документите гражданите могат да получат в Община Несебър, отдел ”Общинска собственост” от Нелина Колева – секретар на местната комисия по ЗУПГМЖСВ, тел.0554/2-93-87; GSM 0893505144.
ПОБЪРЗАЙТЕ, НЯМА ВРЕМЕ !!!
Публикувано на 26 Nov 2009 от dimitar_kw
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.N 92-00-7102/18.11.2009г.
На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места “Кабели 20 кV в землището на с.Кошарица и землището на гр.Несебър”: - /1. От Мобилна ПС 110/20 кV-до съединителни муфи 400 мм2,2. От мобилна ПС 110/20 кV до краен ЖР стълб на отклонение ВЛ 20 kV”Кошарица”, 3. От мобилна ПС 110/20 kV до ТП “Чолакова чешма2”, 4.От ТП “Чолакова чешма 2” до ТП ”Чолакова чешма1”; 5.От мобилна ПС 110/20kV до ТП “Делта строй” и 6. От ТП “Делта строй” до ТП “Чайра 2”/ Трасето започва от подробна точка N 1-изход от ТП “Чолакова чешма” продължава през имоти 39164.502.352, 39164.15.88, 51500.172.21, 51500.37.12- пътища IV клас до СМ 20 kV.
Трасето на кабела е с дължина 3659 м.л., с определен сервитут по 2 м. от двете страни на кабела.Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37, тел.за контакт 0554/293-42/.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано на 19 Nov 2009 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>