Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N92-00-7594 от 10.12.2009г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че с решение на ОбЕСУТ гр.Несебър е приет проект за “Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот 51500.22.36 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди на имот с идентификатор 51500.22.36 на площ от 2063кв.м. с отреждане за “Жм” при градоустройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,00, Н=7,50м. и минимално озеленена площ от 50%.
Проекта за ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.N32 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
В 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение заинтересованите лица могат да направят писмени искания, възражения и предложения по проекта за подробен устройствен план до Община Несебър.
тел. за справка М. Караджова 0554/29332
Публикувано на 11 Dec 2009 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N 92-00-7594 от 10.12.2009г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че с решение на ОбЕСУТ гр.Несебър е приет проект за “Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот 51500.22.30 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди на имот с идентификатор 51500.22.30 на площ от 2039кв.м. с отреждане за “Жм” при градоустройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,00, Н=7,50м. и минимално озеленена площ от 50%.
Проекта за ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.N 32 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
В 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение заинтересованите лица могат да направят писмени искания, възражения и предложения по проекта за подробен устройствен план до Община Несебър.
тел. за справка М. Караджова 0554/29332
Публикувано на 11 Dec 2009 от dimitar_kw
Съобщение N 92-00-74-66/07.12.2009 г.
На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план – Път до имот с идентификатор 39164.17.611в землището на с.Кошарица, месност ”Под село” за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места. Проекта касае парцеларен план на обект: Път - комуникационно транспортно решение за осигуряване достъп до имот 39164.17.611 по кадастрална карта на месност “Под село”, землище с.Кошарица
Трасето на обекта минава през общински имот 39164.17.610, като следва западната граница на имот с идентификотор 39164.17.143 без да го засяга и завършва с обръщало, засягащо имот 39164.17.611.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс”10 в стая 37 ет.3 или тел. /0554/2-93-42/
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано на 07 Dec 2009 от dimitar_kw
Съобщение изх.N 94-00-7367/03.12.2009г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ
и решение т.9 от протокол N13 от заседание на ОЕСУТ проведено на 24.06.2009г., Общинският съвет-гр.Несебър, с решение N757/30.09.2009г. одобрява:
-Подробен устройствен план- парцеларен план за обект “Външен водопровод за имот с идентификатор 39164.11.25 в месност “Домузбунар”, землище на с.Кошарица.
Трасето на водопровода започва от съществуващ уличен водопровод Ф 110, минава по полски път с идентификатор 39164.24.24, пресича канал с идентификатор 39164.24.39 , по полски път с идентификатор 39164.11.2 и достига до ВШ в имот 39164.11.25.За водопровода е предвиден сервитут по 3.00 м.от двете страни на трасето, засягащи имоти:39164.24.31; 39164.24.24; 39164.24.18; 39164.24.21; 39164.24.45; 39164.24.22; 39164.24.56; 39164.24.57; 39164.24.39; 39164.11.2; 39164.11.23 и 39164.11.24.

Проекта е изложен в сградата на общинската администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс”10 в стая 37 ет.3, тел. 0554/2-93-42/
На основание чл.215 ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародване в “Държавен вестник” решението подлежи на обжалване чрез Община Несебър пред Административния съд- гр.Бургас
Публикувано на 03 Dec 2009 от dimitar_kw
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх. N 94-00-7163/23.11.2009г.

На основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план- на обект „ Външна БФК за ПИ 11538.2.37, м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас, община Несебър” за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места. Трасето на съоръжението се прокарва през общински имоти с идентификатори 11538.2.107, 11538.2.128- полски пътища.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 35, ет.3, тел. 0554/2-93-35
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано на 27 Nov 2009 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>