Архив обяви 2010 /2009 на община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


На основание чл.128, ал.5 във връзка с чл.121, ал.1 от ЗУТ уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на ПУП-парцеларни планове за имоти описани по-долу, находящи се в землище с.Равда и землището на гр.Несебър:
1.Тласкател от КПС 10 до т.61-GRP DN 700 и три тласкатела ф500, ф700 и ф800 до нова облекчителна шахта на кота 38.00, землище гр.Несебър и с.Равда община Несебър. Трасето на обекта преминава по полски пътища, изоставени трайни насаждения, нива и друг вид нива, територия на транспорта представляващи ПИ 51500.75.25, 51500.75.27, 51500.76.40, 51500.76.41, 51500.77.37, 61056.48.100, 61056.50.100, 61056.51.101, 61056.52.5, 61056.52.100, 61056.53.100, 61056.53.101, 61056.53.102 и 61056.54.18 гл.път Бургас-Варна публична държавна собственост и 61056.55.1-друг вид нива-частна собственост.
Публикувано на 30 Jun 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.N94-00-3371/25.06.2010 год.


На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект за парцеларен план на обект: „Нов гравитачен колектор от облекчителна шахта до входна шахта на ПСОВ Равда-РЕ DN 1000” за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места. Трасето на съоръжението се прокарва по полски пътища, представляващ имоти 61056.45.101, 61056.46.1, 61056.48.100, 61056.54.18, 61056.81.102 и минимална част с дължина 62.89м на гл.път Бургас-Варна-публична държавна собственост.
Проектът е изложен в сградата на общинската администрация в стая 36, ет.3, тел. 0554/2-93-31.
Публикувано на 30 Jun 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.N94-00-3370/25.06.2010 год.На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект за парцеларен план на обект: „Нов гравитачен колектор от облекчителна шахта до брегови кладенец на ПСОВ Равда-РЕ DN 1000” за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места. Трасето на съоръжението се прокарва по полски пътища, представляващ имоти 61056.45.101, 61056.46.101, 61056.47.100, 61056.48.100, 61056.54.18, 61056.79.100, 61056.79.101, 61056.81.1, 61056.81.100, 61056.81.102 и минимална част с дължина 17м на гл.път Бургас-Варна-публична държавна собственост.
Проектът е изложен в сградата на общинската администрация в стая N36, ет.3, тел. 0554/2-93-31.
Публикувано на 30 Jun 2010 от dimitar_kw
ОБЩИНА НЕСЕБЪР - КМЕТСТВО ОБЗОР
8250 гр.Обзор, ул.”Иван Вазов “ N 2 тел. 0556 / 3 22 57


изх. N 774 / 28.06.2010 г.

Съобщение

Кметство Обзор съобщава на заинтересованите лица , че на 02.07.2010 г. / петък / от 10.00 ч. в многофункционалната зала на града ще се проведе обществено обсъждане относно ПУП – план за улична регулация и обекти публична общинска собственост за “Южен плаж” , землище на гр. Обзор в обхват : м. “Ефрем чешма” , м. “Каик ада” , м. “Мешелика” , м.“Кочалан” в присъствието на арх. Ил. Владимиров и арх. Ат. Пинков.
бд/бд
Отдел ТСУ
Публикувано на 28 Jun 2010 от dimitar_kw


ПОКАНА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Община Несебър има удоволствието да ви покани на информационна среща за обсъждане на „Стратегия за местно развитие на територията на община Несебър за периода 2011 – 2013 г.”. Срещата се провежда във връзка със създаването и функционирането на МИГ Несебър по подхода ЛИДЕР, и ще се състои на:
25.06.2010 г. – петък в зала „Мелсас”, гр. Несебър от 11.00 часа.
Публикувано на 24 Jun 2010 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2009 /2008 >>